อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนของสหกรณ์และผู้แทนของกลุ่มเกษตรกรเป็นกรรมบริหาร กพส. จังหวัดนนทบุรีจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม ณ วัดนครอินทร์ ขอแสดงความยินดีกลุ่มยุวเกษตรกร โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ จังหวัดนนทบุรี กวาดรางวัลชนะเลิศการประกวดเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567 คว้าสิทธิ์เข้าสู่การคัดเลือกระดับประเทศต่อไป เกษตรจังหวัดนนทบุรี ลงพื้นที่ ตรวจประเมินแปลงทุเรียนนนท์ ให้กับผู้ขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

ข่าวเด่น

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ช่วยพสกนิกรพื้นที่เสี่ยงภัย ห่างไกลทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในท้องถิ่นกันดารและห่างไกลได้จัดตั้งขึ้นในปี 2520 ด้วยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ราษฎรได้รับการรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐานและทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งในประเทศ ให้ได้รับโอกาสในการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน ทรงให้การสนับสนุนวงการแพทย์และสาธารณสุข พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเหล่าพสกนิกร รวมถึงทรงสืบสานต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ สานต่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ชมข้อมูล
ร้าน Vapor
 PATA Plantation
เรือนน้ำ The River House 1953
บ้านระเบียงน้ำ

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government