จังหวัดนนทบุรีเปิดงานสมโภชศาลหลักเมืองประจำปี 2566 ซึ่งในงานนี้ประชาชนสามารถมาร่วมสักการะศาลหลักเมือง และร่วมกิจกรรมต่าง ๆมากมาย จ.นนทบุรี ประกอบพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง เนื่องในโอกาสครบรอบ 474 ปี พร้อมจัดงานสมโภชเพื่อเฉลิมฉลอง ไปจนถึงวันที่ 3 ธันวาคม เทศบาลนครนนทบุรี เปิด โครงการประเพณีแห่เรือชักพระคลองบางเขน และการแข่งขันเรือพื้นบ้าน ประจำปี 2566 พาณิชย์จังหวัดนนทบุรี Kick Off เปิดจุดจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดจังหวัดนนทบุรี ปี 2567 ไตรมาสที่ 1 ครั้งที่ 1  เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค ในการเลือกซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค โดยได้นำสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพมาจำหน่ายในราคาพิเศษ จังหวัดนนทบุรีเปิดลงทะเบียนขอความช่วยเหลือหนี้นอกระบบวันแรก

ข่าวเด่น

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ช่วยพสกนิกรพื้นที่เสี่ยงภัย ห่างไกลทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในท้องถิ่นกันดารและห่างไกลได้จัดตั้งขึ้นในปี 2520 ด้วยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ราษฎรได้รับการรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐานและทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งในประเทศ ให้ได้รับโอกาสในการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน ทรงให้การสนับสนุนวงการแพทย์และสาธารณสุข พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเหล่าพสกนิกร รวมถึงทรงสืบสานต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ สานต่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
ชมข้อมูล
เรือนน้ำ The River House 1953
บ้านระเบียงน้ำ
ร้าน Vapor
 PATA Plantation

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government