ป.ป.ช.จัดงานครบรอบ 24 ปี มุ่งมั่นสร้างสังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต

วันนี้( 17 พ.ย.66) นายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีร่วมงานวันครบรอบ 24 ปี มุ่งมั่นสร้างสังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริต โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดงานวันสถาปนา ครบรอบ 24 ปี ภายใต้แนวคิด '24 ปี ป.ป.ช. มุ่งมั่นสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริต' มีการรับบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล ให้แก่ มูลนิธิโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และพิธีมอบรางวัล ได้แก่ รางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 11 (NACC Integrity Awards) รางวัลเข็มกิตติคุณของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รางวัลประกวดบทความวิซาการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และรางวัลเพชรน้ำเอก
พลเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป.ป.ช. กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับบุคคลและหน่วยงานที่ได้รับรางวัล รู้สึกชื่นชมทุกคนที่ให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาทุจริต มุ่งมั่นสร้างสังคมไทยที่ไม่ทนต่อการทุจริต แลควบคู่ไปกับกับสร้างค่านิยมของหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล 

"พิธีมอบรางวัลเนื่องในวันครบรอบ 24 ปี เพื่อยกย่องบุคคลที่ช่วยเหลือ ทำประโยชน์ต่อการทำงานของป.ป.ช.และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีการบริหารโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล หวังว่าทุกท่านจะรวบพลังอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องแล้วทำให้ปัญหาการทุจริตลดลง" พลเอกวัชรพล กล่าว

ทั้งนี้สำนักงาน ป .ป.ช. ก่อตั้งตามพ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี พ.ศ. 2540 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 สำนักงาน ป.ป.ช. จึงถือเอาวันที่ 18 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ตลอด 24 ปีที่ผ่านมา ป.ป.ช. มุ่งมั่นสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริตอย่างต่อเนื่องและได้พัฒนาปรับปรุงระบนเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การทำงานแบบ Digital Platiorm เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

ด้านปราบปรามการทุจริต ปรับปรุงระบบบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและคดี (CCMS) ให้สามารถเชื่อมโยงระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e - Office) ทำให้เกิดความรวดเร็วโดยเป็นการบันทึกขั้นตอนการทำงานของเจ้าของเรื่องทำให้สามารถติดตามการดำเนินงานได้ทุกขั้นตอน ปรับปรุงระบบการติดตามการดำเนินงานทำให้สามารถบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและคดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาระบบสีบค้นมติคณะกรรมการ ป.ป.ช.และคำพิพากษา(RRS) การพัฒนาระบบทะเบียนประวัติผู้ถูกกล่าวหา รองรับการจัดทำทะเบียนประวัติของผู้ถูกจับ มีการนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ในการจัดทำข้อมูลประกอบสำนวนการไต่สวนคดี หรือแสวงหาข้อเท็จจริงในคดีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังมีการแจ้งเรื่องร้องเรียนออนไลน์

ด้านป้องกันการทุจริต ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ (Corruption Deterrence System: CDS) สำหรับใช้เป็นเครื่องมือในการกำกับติดตามการดำเนินงานด้านป้องกันการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ข. และได้พัฒนาระบบแสดงผลแผนที่ พื้นที่เสี่ยงต่อการทุจริต (Coruption Risk Mapping) เพื่อแสดงข้อมูลการแจ้งเบาะแสทุ จริตในแต่ละจังหวัดของประเทศไทย และพิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง (Virtual Anti Corruption Museum)

ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน ได้ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการรวบรวมและวิเคราะห์ทรัพย์สิน (ACAS) ระบบแจ้งผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชี ระบบเปิดเผยบัญชี และปรับปรุงรูปแบบรายงานและข้อมูลสถิติต่าง ๆ รวมถึงระบบยื่นบัญชีทรัพย์สินออนไลน์


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม
Tag