รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน ครั้งที่ 4/2566 เห็นชอบร่างแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันแก้ไขภาวะน้ำท่วมในลุ่มน้ำท่าจีน

      ณ ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดจังหวัดนนทบุรี  นายสุธี  ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายนางระวีพรรณ แก้วเพียงเพ็ญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำท่าจีน ครั้งที่ 4/2566 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในการประชุมดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติที่สำคัญคือรับทราบมาตรการรองรับฤดูแล้งปี 2566/2567 เน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการและเห็นชอบร่างแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งและแผนป้องกันแก้ไขภาวะน้ำท่วมในลุ่มน้ำท่าจีนพร้อมเห็นชอบร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในเขตลุ่มน้ำท่าจีน โดยให้ความสำคัญกับการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค การสร้างความมั่นคงน้ำภาคการผลิต การจัดการน้ำท่วมและอุทกภัย การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทรัพยากรน้ำ และการบริหารจัดการ ทั้งนี้ จังหวัดนนทบุรีจะได้ให้ความสำคัญและให้หน่วยงานที่เกี่ยวดำเนินการต่อไป
 


image รูปภาพ
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม
Tag