เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย

     วันนี้( 13 พ.ย.66) ที่ห้องพระนั่งเกล้า ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายสุธี  ทองแย้ม  ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย เป็นโครงการสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยในการแก้ไขปัญหาเด็กนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้มีการพัฒนาทักษะเพิ่มจากห้องเรียน ให้สามารถอ่านออก เขียนได้ ซึ่งสภากาชาดไทยได้กำหนดกระบวนการ การดำเนินโครงการให้มีการจัดกิจกรรมทบทวน และสอนเสริมการเขียน การอ่าน ควบคู่ไปกับการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ เพื่อให้เด็กนักเรียนรักการอ่าน และสร้างประสบการณ์ในการเขียน  
  นางสุนิชาฌาน์ ทองแย้ม นายกเหล่ากาขาดจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า เหล่ากาขาดจังหวัดนนทบุรี จะขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากสำรวจนักเรียนกลุ่มเป้าหมายของโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 เขต 2 และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ายังมีเด็กนักเรียนระดับชั้น ป.1 - ป.6 ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล RT จำนวน 783 ราย และมีเด็กนักเรียน LD ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ จำนวน 1,237 ราย รวมทั้งสิ้น 2,020 รายเพื่อให้การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
บทความยอดนิยม
Tag