โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ช่วยพสกนิกรพื้นที่เสี่ยงภัย ห่างไกลทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ช่วยพสกนิกรพื้นที่เสี่ยงภัย ห่างไกลทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในท้องถิ่นกันดารและห่างไกลได้จัดตั้งขึ้นในปี 2520 ด้วยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ให้ราษฎรได้รับการรักษาพยาบาลอย่างมีมาตรฐานและทั่วถึง โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นทุรกันดารทุกหนแห่งในประเทศ ให้ได้รับโอกาสในการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเท่าเทียมกัน ทรงให้การสนับสนุนวงการแพทย์และสาธารณสุข พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ทรงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพของเหล่าพสกนิกร รวมถึงทรงสืบสานต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ สานต่อให้เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
          พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในขณะดำรงพระราชอิสริยยศ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินทรงวางศิลาฤกษ์ และเปิดโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่งด้วยพระองค์เอง โดยเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2521 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วได้เปิดให้บริการประชาชนเป็นแห่งแรก และในเวลาต่อมาโรงพยาบาลอีก 20 แห่งก็ทยอยเปิดให้บริการประชาชนจนครบทุกแห่ง  ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริให้มีการพัฒนาโรงพยาบาลในด้านต่าง ๆ พร้อมให้จัดตั้งมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขาทั้ง 21 แห่ง เพื่อให้ท้องถิ่น “มีส่วนร่วม และเป็นเจ้าของ” และพระราชทานพระราชานุญาต ให้อัญเชิญ พระนามาภิไธยย่อ “มวก” เป็นตรามูลนิธิทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
           มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสาขา กำลังแตกกิ่งก้านสาขา ผลิดอกออกผลที่งดงามตรงตามพระราชประสงค์ โดยได้สนองพระราชดำริ ในการพัฒนาโรงพยาบาลในหลายด้าน ทั้งด้านโรงพยาบาลต้นแบบคุณภาพบริการมาตรฐานสากล ISO 9002 และโรงพยาบาลต้นแบบยกระดับมาตรฐานสากลทางห้องปฏิบัติการ ให้ได้มาตรฐานสากล ISO 15189 เพื่อสร้างโอกาสแก่ประชาชนในชนบทห่างไกลมีโอกาสเข้าถึงบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการเท่าเทียมกับประชาชนในเมือง   โรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุขด้านสภาพแวดล้อม ได้ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ที่เอื้อต่อสุขภาวะ แก่ประชาชนและเจ้าหน้าที่ ในโรงพยาบาล โรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข ด้วยจิตตปัญญาศึกษา พัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นผู้นำในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงองค์กรในทุกระดับ ให้องค์กรมีความสุข โรงพยาบาลต้นแบบเปิดประตูสู่ชุมชน เน้นพัฒนาต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยและทางเลือก และพัฒนาบุคลากรในโรงพยาบาลด้วยกระบวนจิตตปัญญาศึกษา  
           ปัจจุบันโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 21 แห่ง ในแต่ละโรงพยาบาลมีแผนกกายภาพบำบัด ที่มีห้องตรวจรักษาและเครื่องมือทางกายภาพบำบัดที่ทันสมัย เพื่อให้บริการกายภาพบำบัด สำหรับประชาชนทุกช่วงวัย ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ แก่ผู้ที่มีปัญหาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ ระบบประสาท ระบบหายใจ หัวใจและหลอดเลือด ฯลฯ โดยวิธีการทางกายภาพบำบัด ช่วยฟื้นฟูสภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ในปี พ.ศ. 2555 โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศได้รับรถยนต์พระราชทานเพื่อใช้ในกิจการออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยและคนพิการ ทำให้ประชาชนได้รับบริการกายภาพบำบัดที่มีคุณภาพทั้งในโรงพยาบาลและในชุมชน 
         ด้วยพระเมตตาและความเอาพระทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน มีพระราชปณิธานที่ทรงช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยาก เดือดร้อนโดยไม่เลือกชั้นวรรณะ เผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา พสกนิกรต่างซาบซึ้งในน้ำพระราชหฤทัยอย่างหาที่สุดมิได้


image รูปภาพ
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ช่วยพสกนิกรพื้นที่เสี่ยงภัย ห่างไกลทุรกันดารให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar